12.05.2016 Goldsmiths Festival

12.05.2016 Goldsmiths Festival.
CIC by Hardi kurda, Performed by Khabat Abas